Đặc sản Việt Nam cần liên kết vùng để tăng sự cạnh tranhMặc dù tiềm năng cũng như nhu cầu đối với đặc sản vùng miền Việt Nam rất lớn, nhưng việc phát triển các sản phẩm này hiện còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, chỉ có con đường liên kết vùng để nâng cao năng lực cho các sản phẩm đặc sản vùng miền và các sản phẩm đặc sản của địa phương cần hướng tới chất lượng toàn cầu để có vị trí trong bối cảnh hội nhập hiện nay…

source

Author: Truyền Hình Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.